VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V INTERNEROVÉM OBCHODĚ umístěného na internetové adrese eshop.sailing.cz

Český svaz jachtingu

se sídlem Zátopkova 100/2, PSČ 16000, Praha 6

identifikační číslo 61379387

 

1.       ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1   Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) prodávajícího upravují v souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi jedním z prodávajících uvedených v Příloze č.1 těchto VOP a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen "kupující"), kterou zprostředkovává Český svaz jachtingu se sídlem Zátopkova 100/2, PSČ 16000, Praha 6, IČ: 61379387 (dále jen „ČSJ“) prostřednictvím svého internetového obchodu

1.2   Internetový obchod je ČSJ provozován na internetové adrese eshop.sailing.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní“).

1.3   Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky ČSJ umístěné na adrese eshop.sailing.cz, (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.4   Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání obsažená v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.5   Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.6   Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.7 Prodávající tímto kupujícího informuje v souladu s §14, zákona o ochraně spotřebitele, že spotřebitelské spory lze řešit mimosoudně u příslušného subjektu, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, Email: adr@coi.cz, Web adr.coi.cz, spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 2.       UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1   Kupující objednává zboží přímo z webového rozhraní po vyplnění registračního formuláře.

2.2   Při registraci na webové stránce a při objednávání je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v rámci objednávky je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat a informovat o nich prodávajícího. Údaje uvedené kupujícím jsou prodávajícím považovány za správné.

 

3.       UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1   Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, není-li u příslušné položky zboží uvedeno výslovné jinak. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít s kupujícím kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2   Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

3.3   Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář („košík“) ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3.1  objednávaném zboží (objednávané zboží „přidá“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu kliknutím na příslušné tlačítko „PŘIDAT DO KOŠÍKU“),

3.3.2  způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.3.3  informace o nákladech spojených s dodáním zboží, (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4   Objednávka je závazné vyjádření zájmu kupujícího o objednání a koupi zboží nabízeného prodávajícím na webové stránce.

3.5   Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující ČSJ kliknutím na tlačítko „ZADAT OBJEDNÁVKU“ v posledním kroku objednávky. Objednávka odeslaná ČSJ se považuje za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) mezi prodávajícím a kupujícím. Údaje kupujícího uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. ČSJ neprodleně po obdržení objednávky, nejpozději však do 24 hodin od obdržení objednávky, toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou tím, že mu pošle kopii objednávky jako potvrzení přijetí a potvrzení objednávky, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či v příslušné objednávce a  (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Současně ČSJ odešle kopii objednávky prodávajícímu.

3.6   Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího; k danému okamžiku tedy dochází mezi kupujícím a prodávajícím k uzavření kupní smlouvy. Uvedený smluvní vztah se považuje v souladu s ustanovením § 1820 občanského zákoníku za smlouvu uzavíranou při použití prostředků komunikace na dálku. Nedojde-li ve lhůtě podle předchozího odstavce k potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím na základě příslušné objednávky kupujícího nevznikne, ledaže prodávající dá dostatečně určitým způsobem najevo, že hodlá příslušnou objednávku kupujícího navzdory marnému uplynutí lhůty podle předchozího odstavce potvrdit. Pro případ neobdržení potvrzení řádně podané objednávky na uvedenou elektronickou adresu kupujícího, je kupující povinen neprodleně kontaktovat ČSJ telefonicky nebo e-mailem prostřednictvím kontaktního čísla, resp. e-mailu uvedeného v těchto obchodních podmínkách.

3.7  Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.8  Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek) nebo jiný závazkový právní vztah s prodávajícím.

3.9   Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

 4.       CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1   Online platby pro ČSJ zajišťuje platební brána ComGate (https://www.comgate.cz/cz/platebnibrana). Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

4.2   Platba kartou – nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

4.3  Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, a ČSJ bude bez odkladu informovat prodávajícího, aby mohl pokračovat v realizaci objednávky.

4.4   Kontaktní údaje na poskytovatele platební brány pro případné reklamace nebo dotazy k platbám: ComGate Payments, a.s. Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové E-mail: platby-podpora@comgate.cz Tel: +420 228 224 267.

4.5 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním objednaného zboží kupujícímu, není-li dále uvedeno jinak.

4.6 Cena dopravy je účtována od 110 Kč a odvíjí se podle způsobu zaslání a objemu zakázky. Rozhodující je vždy cena potvrzená v objednávce.

4.7   Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8   Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných kupujícím na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny objednaného zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. 

 

 5.       ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1   Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle požadavků kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

5.2     U produktů označených jako zboží na zakázku, bere kupující na vědomí, že předmětem sjednané kupní smlouvy je specifické zboží, nikoliv zboží běžně použitelné, a proto v případě úplného nebo částečného zrušení smlouvy ze strany kupujícího, vznikne prodávajícímu škoda ve výši odpovídající ceně předmětu koupě a ušlého zisku a případně dalších nákladů. Kující se zavazuje veškeré tyto škody uhradit v plné výši.

5.3   Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a 2 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží kupujícím nebo jím určenou třetí osobou odlišnou od dopravce.

5.4   V případě, že kupující od smlouvy odstoupí, musí toto odstoupení provést jednoznačným prohlášením. Doporučujeme, aby odstoupení od smlouvy kupující odeslal elektronicky prostřednictvím emailu na emailovou adresu lehovcova@sailing.cz a dále pak společně se zbožím na adresu uvedenou u konkrétního prodávajícího v Příloze č.1 těchto VOP s uvedením údaje o tom, že odstupuje v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačuje odeslání odstoupení od smlouvy řádným způsobem před uplynutím příslušné lhůty.

5.5   V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení kupujícího od kupní smlouvy v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku, a to na adresu prodávajícího uvedenou v Příloze č.1 těchto VOPDOBÍRKOVÉ ZÁSILKY NEBUDOU PŘEBÍRÁNY.

5.6   Kupující je povinen zboží doručit prodávajícímu v původním obalu, spolu se všemi dokumenty, týkajícími se předmětného zboží, které obdržel při jeho koupi, dodání a převzetí. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující zašle prodávajícímu předmětné zboží zpět před uplynutím 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

5.7  Prodávající výslovně upozorňuje kupujícího, že v případě odstoupení kupujícího od smlouvy v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku, ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

5.8 Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebitel přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

5.9  Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že dané zboží prodávajícímu odeslal.

5.10  Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Při vrácení zboží se sníženou hodnotou v důsledku zacházení s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný na zjištění jeho povahy, vlastnosti a funkčnosti, nebo vrácení zboží poškozeného či neúplného, bude kupujícímu vrácená jen alikvotní část kupní ceny odpovídající hodnotě vráceného zboží.

5.11 Změní-li kupující ze své vůle předmět objednávky po uzavření kupní smlouvy, má prodávající právo na úhradu vzniklých nákladů a dalších prokazatelných škod vzniklých s touto změnou. Výše nákladů a škod určí prodávající dle stavu rozpracovanosti předmětu smlouvy.

5.12 V případě, že kupující od smlouvy odstoupí, může toto odstoupení provést pomocí vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy.

Formulář dodavatele ADAPT print s.r.o. ZDE.

Formulář dodavatele VELLA s.r.o. ZDE

 

6.       PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1   Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že kupující nepřevezme zásilku v odběrné lhůtě, dochází k porušení smlouvy ze strany kupujícího.

6.2   Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.3   V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení zboží.

6.4   Při převzetí zboží od přepravce by měl kupující zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.  V případě zjištění závad na zásilce je vhodné, aby kupující tyto vady oznámit bez zbytečného odkladu na email prodávajícího uvedeného v Příloze č.1 těchto VOP. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. 

6.5  Prodávající nenese odpovědnost za: Poškození zásilky, resp. zboží doručovatelem; dodání zboží v rozporu s těmito obchodnými podmínkami, resp. v rozporu s dohodnutými podmínkami dodání, a to v důsledku vlivu vyšší moci; opožděné doručení zboží zaviněné udáním nesprávné doručovací adresy ze strany kupujícího; opožděné doručení zaviněné doručovatelem.

6.6   Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

 

 7.       DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1   Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2   Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

7.3   Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních uživatelů ČSJ a který je v souladu s jeho určením.

7.4   Vztah prodávajícího a kupujícího neupravený kupní smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami se řídí právním řádem České republiky, především příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

7.5   Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

8.      ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

8.1   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2099 a násl. občanského zákoníku). Záruka na veškeré zboží nabízené prodávajícím na webové stránce ČSJ je 24 měsíců od odevzdání zboží, ustanovení § 2167 občanského zákoníku tím zůstává nedotčeno. Na spotřební zboží s určitou dobou trvanlivosti uvedenou na obalu je záruka poskytována do konce doby trvanlivosti (exspirace) uvedené na obalu zboží.

 

8.2  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2099 a násl. občanského zákoníku). Záruka na veškeré zboží nabízené prodávajícím na webové stránce je 24 měsíců od odevzdání zboží, ustanovení § 2167 občanského zákoníku tím zůstává nedotčeno. Na spotřební zboží s určitou dobou trvanlivosti uvedenou na obalu je záruka poskytována do konce doby trvanlivosti (exspirace) uvedené na obalu zboží.

8.3 Je vhodné, aby si kupující je zboží prohlédnul ihned po jeho převzetí. Kupující je povinen se před prvním použitím zboží řádně seznámit s návodem a se záručními podmínkami.

8.4 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající kupujícímu odpovídá za to, že v době, kdy kupující věc převzal, má věc vlastnosti, které si prodávající a kupující ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a že se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvyklé používá a že vyhovuje požadavkům právních předpisů. Nemá-li zboží vlastnosti podle předchozí věty, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

8.5   Kupující má dále v závislosti na povaze vady zboží tato práva:

8.5.1    jde-li o vadu zboží způsobující podstatné porušení smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

8.5.2    jde-li o vadu zboží způsobující nepodstatné porušení smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může kupující odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit.

8.6   Kupující není oprávněn uplatňovat práva z vad, které se vyskytnou v záruční době podle těchto obchodních podmínek:

8.6.1    u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

8.6.2    na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

8.4.3    u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

8.4.4    vyplývá-li to z povahy věci.

8.7   Kupující má právo uplatnit u prodávajícího vady zboží pouze v případě, že zboží vykazuje vady, které zavinil výrobce, vztahuje se na ně záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

8.8   Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené používáním zboží v rozporu s návodem, zejména nesprávným používáním, používáním v neodpovídajících, resp. nevhodných podmínkách či nesprávným skladováním zboží či nevhodným praním zboží.
Práva z vadného plnění včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na emailové adrese prodávajícího uvedené v Příloze č.1 těchto VOP a to bez zbytečného odkladu poté, co kupující vadu zjistil nebo mohl zjistit při povinné prohlídce zboží.

8.9   Kupující ve své reklamaci uvede číslo objednávky, přesný název zboží, stručný popis vady zboží a toho v čem se projevuje a požadovaný způsob vyřízení reklamace. Kupující je povinen ve své reklamaci důsledně a pravdivě vylíčit všechny body podle předchozí věty. Řádně uplatněnou reklamaci prodávající zaregistruje ve své evidenci reklamací. Je-li kupující, je prodávající povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a rovněž termín pro vyřízení dané reklamace.

8.10  Prodávající rozhodne o reklamaci kupujícího ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace kupujícího včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od smlouvy nebo na výměnu zboží. O výsledku reklamace bude kupující informován bezprostředně po ukončení reklamačního řízení telefonicky a zároveň mu bude doručen prostřednictvím e-mailu, resp. doporučenou poštou spolu se zbožím reklamační protokol.

 

       9.       OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1   Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2   Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Kupující prohlašuje, že souhlasí ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, s tím, aby ČSJ a prodávající za výše uvedeným účelem zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu podle předchozí věty, a to ve všech informačních systémech ČSJ a prodávajícího. Kupující uděluje ČSJ a prodávajícímu svůj souhlas na dobu neurčitou.

9.3   Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů ČSJ a prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, jakož i za účelem souvisejících předsmluvních vztahů a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícím kupujícímu. Osobní údaje kupujícího uchovává ČSJ a prodávající po dobu trvání výše uvedeného účelu zpracování, minimálně však po dobu trvání smluvních povinností kupujícího vůči prodávajícímu.

9.4   Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat ČSJ o změně ve svých osobních údajích.

9.5   Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě prodávajích a osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje ČSJ bez předchozího souhlasu kupujícího předávány dalším třetím osobám.

9.6   Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

9.7   Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné. Kupující si je vědom skutečnosti, že poskytnutí jeho osobních údajů ČSJ jakož i souhlas se zpracováním osobních údajů jsou dobrovolné; souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující kdykoliv písemně odvolat. Souhlas zanikne ve lhůtě jednoho měsíce od dne doručení písemného odvolání souhlasu kupujícího prodávajícímu a příslušné osobní údaje budou následně zlikvidovány. V případě, že dojde k odvolání souhlasu ČSJ bude neprodleně informovat prodávajícího o této skutečnosti.

9.8   Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu ČSJ a prodávající povinen tuto informaci předat. ČSJ a prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.9   Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nabízenými prodávajícími uvedenými v Příloze č.1 těchto VOP na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

 10.   DORUČOVÁNÍ

10.1 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno elektronicky na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

 

 11.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1  Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.3  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována ČSJ a prodávajícím v elektronické podobě a je kupujícímu na požádání přístupná.

11.4  ČSJ ani prodávající nenese odpovědnost za úplné či částečné nesplnění svých povinností vyplývajících z těchto obchodních podmínek v důsledku události výjimečné povahy, která nemohla být předvídatelná, nebo ji nebylo možné odvrátit – rozhodnutí státních orgánů, události jako živelné pohromy, vojenské operace rozličného druhu, občanské nepokoje, exploze, požáry, výluky nebo okolnosti vyskytující se nezávisle na jeho vůli a/nebo mimo jeho kontroly (vyšší moc).

11.5  Tyto obchodní podmínky platí ve znění, které je uvedené na webové stránce v den odeslání objednávky kupujícího, pokud není písemně dohodnuto jinak.

11.6  Koupí zboží kupující souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

 

Příloha č. 1 - Seznam prodávajících

VELLA s.r.o.

Drtinovo náměstí 197

547 01 Náchod

IČ: 46507205

DIČ: CZ46507205

vella@vella.cz

 

ADAPT print s.r.o.

Zábělská 261/106

312 00 Plzeň

IČ: 25247280

DIČ: CZ25247280

zakazky@adaptprint.cz